Спеціаліст/-ка з моніторингу, оцінки та навчання для МРІ знайдись!

Оголошення
30 січня 2023
Спеціаліст/-ка з моніторингу, оцінки та навчання (MEL Associate) для Міжнародного республіканського інституту

Міжнародний Республіканський Інститут (МРІ)  шукає Спеціаліста/-ку з моніторингу, оцінки та навчання для своїх програм.

Короткий опис посади  

Кожен співробітник МРІ несе відповідальність за виконання місії МРІ, а також повинен дотримуватися основних цінностей організації в повсякденній роботі. До основних цінностей, які є фундаментальними принципами діяльності МРІ, належить наступне:

 • Досконалість – Ми віримо в можливість досягнення відмінних результатів завдяки розвитку людського потенціалу.
 • Свобода – Ми віримо в силу творчих пошуків і експериментів для більшої гнучкості та оперативності.
 • Повага – Ми віримо в надійність, співпереживання та розширення прав і можливостей кожної людини.
 • Командна робота – Ми віримо в різноманітність, інклюзивність та силу глобальної співпраці.
 • Прозорість – Ми віримо в можливість відкритого спілкування та прозорого прийняття рішень.
 • Відповідальність – Ми віримо в особисту відповідальність як основу успіху.

Спеціаліст з моніторингу, оцінки та навчання (Спеціаліст з MEL) обіймає посаду початкового / середнього рівня в київському офісі МРІ та надає всебічну підтримку команді МРІ-Україна у зборі даних, веденні бази даних, забезпеченні якості даних, моніторингу ефективності та оцінці програм МРІ в Україні. Спеціаліст з MEL також братиме участь у складанні звітів щодо поточних програм та підготовці нових програм.

Вимоги щодо кваліфікації кандидатів

 • Ступінь бакалавра в галузі політології, соціології, міжнародних відносин або в суміжній галузі.
 • Від одного до трьох років досвіду роботи в галузі моніторингу, оцінки та навчання, міжнародного розвитку або в суміжній галузі.
 • Відмінні організаторські здібності, вміння одночасно виконувати цілий ряд завдань та увага до деталей.
 • Досвід роботи з Microsoft Excel, Word та PowerPoint. Бажані навички роботи з Excel на середньому та просунутому рівні.
 • Відмінні письмові, дослідницькі, аналітичні та комунікативні навички.
 • Знайомство з підходами до розробки та моніторингу проєктів, орієнтованих на результат.
 • Знайомство із загальними елементами MEL, такими як: логічні моделі, теорії змін, плани моніторингу ефективності та матриці індикаторів.
 • Досвід підтримки баз даних, пов’язаних із MEL.
 • Знайомство з програмним забезпеченням для якісного та кількісного аналізу даних, таким як Dedoose, NVivo, SPSS, STATA, R або AtlasTI, є перевагою.
 • Участь у програмах, тренінгах та курсах MEL буде бонусом для тих, хто подасть заявку.

Основні функції та обов’язки

 • Забезпечення загальної підтримки Керівника з питань MEL, включаючи адміністративну підтримку, розробку та відстеження робочих планів, контроль термінів та результатів, а також інші відповідні елементи, пов’язані з проєктом.
 • Аналіз елементів MEL у проєктних заявках, таблицях індикаторів та звітах.
 • Розробка інструментів для збору даних, таких як протоколи інтерв’ю, опитування, оцінювальні картки, реєстраційні форми.
 • Проведення базового якісного та кількісного аналізу даних, опитувань, інтерв’ю (онлайн, особисто, телефоном).
 • Проведення розшифрування інтерв’ю та очищення даних.
 • Регулярне внесення та підтримання високоякісних даних у відповідних базах даних МРІ.
 • Підтримка процесів аудиту якості даних, проведення аналізу проєктної документації та даних щодо індикаторів з метою виявлення проблем якості.
 • Надання точних даних щодо програмної діяльності відповідно до запиту.
 • Підготовка зведених щотижневих звітів, квартальних, піврічних та річних звітів про виконану роботу.
 • Виявлення історій успіху в рамках програм та надання звітів про них. Співпраця зі Спеціалістом з комунікацій у підготовці історій успіху.
 • Ведення внутрішнього сайту SharePoint та файлової системи.
 • Виконання інших видів діяльності, пов’язаних із введенням даних, документуванням.
 • Підготовка інформаційних матеріалів для зовнішніх аудиторій, таких як блоги, твіти, презентації та ін.
 • За потреби надає підтримку Керівнику з питань MEL.
 • Надання програмному персоналу методичних рекомендацій з MEL, якщо це необхідно. Співпраця з програмним персоналом для відстеження процесу реалізації програм, досягнення індикаторів і цілей програм.
 • Можливі відрядження для моніторингу програмної діяльності.
 • Виконання інших обов’язків відповідно до вимог.

Інші обов’язки

Спеціаліст з MEL підпорядковується Директору МРІ в Україні.

У разі необхідності працівник виконуватиме інші завдання, пов’язані з цією посадою, за дорученням керівництва. МРІ залишає за собою право переглядати або змінювати посадові обов’язки в разі потреби.
Якщо Ви зацікавлені у цій вакансії, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою на адресу hkoshulap@iri.org, з темою в заголовку електронного листа «Заявка на посаду Спеціаліста з моніторингу, оцінки та навчання» не пізніше 15 лютого 2023 року.

 

Monitoring, Evaluation & Learning Associate (MEL Associate) for International Republican Institute (IRI)

Job Description

Every employee of IRI is responsible for carrying out the Mission of IRI and demonstrating the Core Values in their day-to-day operations. The Core Values, which are IRI’s foundational building blocks include:

 • Excellence- We believe in quality results delivered by investing in people.
 • Freedom- We believe in exploration and experimentation to be agile and responsive.
 • Respect- We believe in trust, empathy and empowering people.
 • Teamwork- We believe in diversity, inclusion and the power of global collaboration.
 • Transparency- We believe in open communication and clear decision-making.
 • Accountability- We believe in personal responsibility as the foundation of success.

The MEL Associate holds an entry-level / mid-level position in the Kyiv office of IRI and provides comprehensive support to IRI Ukraine team in data collection, database maintenance, data quality, performance monitoring and evaluation of IRI programs in Ukraine. MEL Associate will also be involved in the reporting on ongoing programs and design development of new programs.

Position Requirements

 • Undergraduate degree in political science, sociology, international relations, or related field.
 • 1-3 years of experience in MEL, international development, or related field.
 • Strong organizational skills, ability to multi-task, and attention to detail required.
 • Experience with Microsoft Excel, Word and PowerPoint required. Intermediate to advanced Excel skills preferred.
 • Excellent writing, research, analytical and communication skills.
 • Familiarity with results-oriented project design and monitoring approaches.
 • Familiarity with common MEL elements such as: logic models, theories of change, performance monitoring plans and indicator matrices.
 • Experience supporting MEL-related databases.
 • Familiarity with both qualitative and quantitative data analysis software, such as Dedoose, NVivo, SPSS, STATA, R or AtlasTI is a plus.
 • Participation into MEL programs, trainings, schools will be as a bonus to those, who apply.

Primary Functions & Responsibilities

 • Provides general support to MEL Officer, including administrative support, developing, and tracking work plans, monitoring deadlines and deliverables, and other relevant project-related elements.
 • Reviews MEL elements of proposals, indicator tables and reports.
 • Drafts data collection tools, such as interview protocols, surveys, scorecards, registration forms.
 • Conducts basic qualitative and quantitative data analysis, surveys, interviews (online, personal, by phone).
 • Conduct interview transcriptions and data cleaning.
 • Enter and maintain high-quality data in relevant IRI databases on a regular basis.
 • Supports data quality audit processes, conducts project document and indicator data review for quality issues.
 • Provide the accurate data on program activities on the request.
 • Prepare compiled weekly reports, quarterly, mid-year, annual progress reports.
 • Identify and report on programs success stories. Collaborate with Communication Associate on the success stories preparation.
 • Maintains internal SharePoint site and file system.
 • Performs other activities related to data entry, documentation.
 • Drafts externally facing outreach materials such as blogs, tweets, presentations, etc.
 • Backstops MEL Officer as needed.
 • Provide MEL guides to program staff if needed. Collaboration with program staff to track process of program implementation, achievement of programs indicators, goals.
 • Travel to monitor programmatic activities may be required.
 • Performs other duties as assigned.

Other duties as required

The MEL Associate reports to the Director of IRI in Ukraine.

If necessary, the employee will perform other tasks related to this position, as assigned by the management. IRI reserves the right to revise or change job duties if necessary.

If you are interested in this vacancy, please send your CV and motivation letter in English to hkoshulap@iri.org with the subject line of the email “Monitoring, Evaluation & Learning Associate” no later than February 15, 2023.

Популярні ресурси